Personas datu apstrādes politika

1. Termini un saīsinājumi

 
1.1. Ārējie normatīvie akti – Kompānijas darbību regulējošie likumi un citi ārējie tiesību akti.

1.2. Kompānija – SIA „Movendus”.

1.3. Darbinieks – fiziska persona, kura atrodas faktiskās darba tiesiskajās attiecībās ar Kompāniju uz darba līguma vai cita tiesiska darījuma pamata vai pilnvarotās personas.

1.4. Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt.

1.5. Klients - ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus Kompānijas sniegtos pakalpojumus.

1.6. Datu subjekta piekrišana – ir rakstiski sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu Personas datu apstrādei. Gadījumā, ja rakstiski saņemt piekrišanu nav iespējams, piekrišana tiek izteikta ar konkludentām darbībām un fiksēta ar tehniskiem līdzekļiem (telefonsarunu gadījumā ar brīdinājumu par datu apstrādi, pēc kā datu subjekts turpina vai pārtrauc telefonsarunu).

1.7. Iekšējie normatīvie dokumenti – dokumenti, kurus izdevusi Kompānija saskaņā ar ārējo normatīvo aktu prasībām, un kas reglamentē Kompānijas un atsevišķu tās struktūrvienību vai darbinieku darbību, piemēram, politikas, procedūras, nolikumi, instrukcijas.

1.8. Personu apliecinošs dokuments(-i) - Klienta pase vai personas apliecība.

1.9. Personas dati – ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu („datu subjekts”);

1.10. Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ekonomiskās, identitātes faktoriem.

1.11. Personas datu apstrāde – ir jebkura ar Personas datiem vai Personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pilnveidošana aplūkošana, izmantošana, nodošana, dzēšana.

1.12. Personas datu pārzinis – ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka Personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

1.13. Personas datu apstrādātājs – ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā Personas datus.

1.14. Personas datu saņēmējs – ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kurai izpauž Personas datus – neatkarīgi no tā, vai tā ir trešā persona vai nav. Tomēr publiskas iestādes, kas var saņemt Personas datus saistībā ar konkrētu izmeklēšanu saskaņā ar Eiropas Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, netiek uzskatītas par saņēmējiem; minēto datu apstrāde, ko veic minētās publiskās iestādes, atbilst piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem saskaņā ar apstrādes nolūkiem.

1.15. Publiskie reģistri – reģistri, kuriem ar normatīvo aktu noteikts publiskās ticamības princips un kuri tiek izmantoti publiski ticamas informācijas iegūšanai; tie ir Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrs; Nederīgo dokumentu reģistrs; u.c. Kompānijai pieejamie reģistri un bāzes.

1.16. Politika – Kompānijas Personas datu apstrādes politika.

1.17. Trešā persona – ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt Personas datus.

1.18. Vispārīgā datu aizsardzības regula – EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 27.04.2016. REGULA (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

2. Mērķis

 
2.1. Politikas mērķis ir definēt Kompānijas atbildību personas datu apstrādē un noteikt kārtību, kādā Kompānija nodrošina personas datu apstrādes regulējošie Ārējie normatīvie akti.

 

3. Vispārīgie noteikumi (principi)

 
3.1. Kompānija Personas datu apstrādi organizē atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai un citiem šo jomu regulējošiem Ārējiem normatīvajiem aktiem un Iekšējiem normatīvajiem dokumentiem, nodrošinot, ka Personas dati:

3.1.1. tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā („likumīgums, godprātība un pārredzamība”);

3.1.2. tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveic ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā;

3.1.3. ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos („datu minimizēšana”);

3.1.4. ir precīzi un, ja vajadzīgs, atjaunināti; tiek veikti visi saprātīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka neprecīzi Personas dati, ņemot vērā nolūkus, kādos tie tiek apstrādāti, bez kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti („precizitāte”);

3.1.5. tiek glabāti veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju, ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos Personas datus apstrādā („glabāšanas ierobežojums”);

3.1.6. tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša Personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus („integritāte un konfidencialitāte”).

3.2. Par Politikas 3.1. punktā noteikto Personas datu apstrādes pamatprincipu realizāciju Kompānijā atbildīga ir Kompānijas valde.

3.3. Politika ir saistoša visiem Kompānijas darbiniekiem, tajā skaitā – tās teritoriālo struktūrvienību un Darbiniekiem, kā arī Trešajām personām, piemēram, Kompānijas ārpakalpojumu sniedzējiem, kuru darbība ir vai var būt saistīta ar personas datu apstrādi Kompānijas interesēs.

3.4. Politika tiek pārskatīta ne retāk kā reizi gadā, lai nodrošinātu tās aktualitāti un atbilstību pārmaiņām Kompānijas darbībā un Kompānijas darbību ietekmējošajos ārējos apstākļos, vai pēc grozījumu izdarīšanas personas datu apstrādes regulējošos Ārējos normatīvajos aktos. Nepieciešamās izmaiņas Politikā apstiprina Kompānijas Valde.

3.5. Izpildot Politikas prasības Kompānijas struktūrvienībām un Darbiniekiem ir jāievēro ne tikai Iekšējie normatīvie dokumenti, bet arī Ārējie normatīvie akti.

3.6. Izpildot Politikas prasības, Kompānijas struktūrvienībām un Darbiniekiem ir jānodrošina savu pienākumu izpilde tādā apjomā un kvalitātē, lai to veikto darba pienākumu izpildes rezultātā Kompānija nepārkāptu Iekšējo normatīvo dokumentu un Ārējos normatīvos aktus.

3.7. Kompānija Personas datu apstrādes veikšanai var piesaistīt Personas datu apstrādātājus, ar kuriem Kompānija slēdz līgumu par Personas datu apstrādi un veic citus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi Personas datu apstrādātāji Personas datu apstrādi veic saskaņā ar Kompānijas norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

3.8. Personas dati, kurus Kompānija iegūst savā rīcībā un apstrādā, ir uzskaitīti Personas datu sarakstu reģistrā. Kompānijas Personas datu sarakstu izstrādā, uztur un apstiprina Kompānijas Valde.

3.9. Kompānija var veikt arī 4.1.punktā neminēto Personu datu kategoriju apstrādi, ja tā tiek organizēta atbilstoši Personas datu apstrādes regulējošiem Ārējiem normatīvajiem aktiem.

 

4. Personas datu veidi un to ieguve

 
4.1. Personas datu kategorijas var būt šādas:

4.1.1. identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta informācija, balss, foto;

4.1.2. kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, darba tālruņa numurs;

4.1.3. ģimenes un mājsaimniecības dati, piemēram, ģimenes locekļi, ienākumu līmenis, apgādībā esošās personas;

4.1.4. finanšu dati, piemēram, konti, īpašumtiesības, darījumi, kredīti, ienākumi, saistības;

4.1.5. profesionālie dati, piemēram, nodarbošanās, ienākumu gūšanas avoti, CV, darba vieta;

4.1.6. publiski pieejama informācija, piemēram, no publiskiem reģistriem, datubāzēm;

4.1.7. dati, kas iegūti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus, piemēram, dati, kas saņemti no izmeklēšanas iestādēm, nodokļu administrācijas iestādēm, tiesām.

4.1.8. ar pakalpojumiem saistītie dati, piemēram, līgumu izpilde vai neizpilde, veiktie darījumi, noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības, intereses.

4.2. Kompānija iegūst Personas datus:

4.2.1. no Klienta ar pieteikuma līguma noslēgšanai un Kompānijas tīmekļa vietņu palīdzību, telefoniski, ar e-pasta un citu saziņas līdzekļu palīdzību, kā arī mutiski – pārrunu un interviju gaitā;

4.2.2. no Trešajām personām, ko Kompānija saņem pakalpojuma sniegšanai, Kompānijas leģitīmo interešu aizsardzībai, juridiska pienākuma izpildei;

4.2.3. no esošajiem un potenciālajiem Kompānijas darbiniekiem, to iepriekšējiem darba devējiem, saņemot Datu subjekta rakstisku piekrišanu.

4.3. No Trešajām personām Kompānija var saņemt Personas datus, kas minēti Politikas 4.1.punktā.

 

5. Personas datu apstrādes veidi

 
5.1. Kompānija veic šādu Personas datu apstrādi:

5.2. Kompānija vāc Personas datus pakalpojuma sniegšanai un savu leģitīmo interešu īstenošanai;

5.3. Kompānija var nodot Personas datus Politika 8.punktā minētiem Personas datu saņēmējiem;

5.4. Kompānija reģistrē, organizē un strukturē saņemtos Personas datus;

5.5. Kompānija glabā Personas datus, kamēr pastāv leģitīmais pamats Personas datu glabāšanai;

5.6. Kompānija labo, pilnveido Personas datus, ja ir notikušas izmaiņas Personas datos;

5.7. Kompānija dzēš Personas datus, ja nepastāv leģitīmais pamats tālākai Personas datu apstrādei.

 

6. Personas datu apstrādes nolūki

 
6.1. Personas datu apstrādi Kompānija veic šādiem nolūkiem:

6.1.1. Kompānijas pakalpojumu sniegšana klientiem (piem. klienta identifikācija, kreditēšanas pakalpojumu sniegšana, tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde u.c.);

6.1.2. risku novērtēšana un novēršana darījumos ar klientiem (piem. Kompānijas risku pārvaldība, klientu un citu personu kredītspējas izvērtēšana, krāpšanas gadījumu novēršana un atklāšana u.c.);

6.1.3. personāla vadības nolūki (piem. personāla atlase, darba līguma noslēgšana un izpilde, darba samaksas aprēķina un darba samaksas veikšanas nodrošināšana u.c.);

6.1.4. saimniecisko un administratīvo aktivitāšu veikšana (piem. drošības nodrošināšana Kompānijas telpās, īpašuma aizsardzība, tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde u.c.);

6.1.5. mārketinga vajadzībām, t.sk. Klientu grupu izvērtēšana un izpēte, komerciālu paziņojumu sūtīšana un citu saziņas formu izmantošana, Klientu lojalitātes pasākumu organizēšana, Potenciālo klientu uzrunāšana, Sīkdatņu izmantošana;

6.1.6. tiesību aktos noteikto pienākumu izpildei: Klienta izpēte, t.sk. klienta identifikācija, politiski nozīmīgas personas noskaidrošana; Valsts iestāžu/izmeklēšanas u.c. tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumu izpilde; NILLTFNL likuma prasību izpilde, piemēram, aizdomīgu un neparastu darījumu konstatēšanas sistēmas uzturēšana un ziņošana; 

6.1.7. Prasījuma tiesību realizēšana, cedēšana, parāda atgūšana, juridiskā pienākuma izpilde;

6.1.8. Profilēšanai, personalizētiem piedāvājumiem un automatizēta lēmumu pieņemšanai.  Profilēšana ir Personas datu automātiska apstrāde, ko izmanto, lai izvērtētu noteiktas Klienta personīgās pazīmes it īpaši, lai analizētu vai paredzētu, piemēram, tās privātpersonas ekonomisko situāciju, personīgās patikas, intereses, dzīvesvietu. Profilēšanu izmanto analīzes veikšanai Klienta konsultēšanai, tiešā mārketinga nolūkos, automatizētai lēmumu pieņemšanai, piemēram, kredītspējas novērtēšanai, riska vadībai, lai novērstu krāpšanu, un tā ir pamatota uz Kompānijas leģitīmajām interesēm, juridisku pienākumu pildīšanu, līguma izpildi vai Klienta piekrišanu.

6.2. Kompānija Personas datu apstrādi var veikt arī 5.1. punktā neminētiem nolūkiem, ja tas tiek organizēts atbilstoši Personas datu apstrādes regulējošiem Ārējiem normatīvajiem aktiem.

 

7. Personas datu drošība

 
7.1. Kompānija nodrošina Personas datiem atbilstošu aizsardzības līmeni un veic visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai novērstu neautorizētu piekļuvi, apstrādi vai citas darbības ar Personu datiem, kas rada vai var radīt apdraudējumu to konfidencialitātei, vai kā citādi ir pretrunā ar jomu regulējošiem Ārējiem normatīvajiem aktiem.

7.2. Personas datu aizsardzības tehniskie un organizatoriskie pasākumi Kompānijā ir noteikti Iekšējos normatīvos dokumentos, t.sk. Kompānijas Informācijas sistēmu drošības Noteikumos.

 

8. Personas datu saņēmēji

 
8.1. Kompānija var Personas datus nodot citiem saņēmējiem, piemēram:

8.1.1. Institūcijām (piemēram, tiesībsargājošās iestādes, zvērināti tiesu izpildītāji, zvērināta notāra biroji, nodokļu pārvaldes, uzraudzības iestādes un finanšu izmeklēšanas iestādes).

8.1.2. Auditoriem, juriskonsultiem, finanšu konsultantiem vai citiem Kompānijas piesaistītiem Personas datu apstrādātājiem.

8.1.3. Trešajām pusēm, kuras uztur reģistrus (piemēram, kredītinformācijas biroju reģistrus, iedzīvotāju reģistru, komercreģistrus un citus reģistrus, kuri nodod vai caur kuriem tiek nodoti Personas dati).

8.1.4. Parādu piedzinējiem, saskaņā ar cedētām prasījuma tiesībām, tiesām, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādēm, bankrota vai maksātnespējas procesa administratoriem.

8.1.5. Citām personām, kuras galvo par Klienta saistību pret Kompānija pienācīgu izpildi (piemēram, galvotāji, ķīlas devēji).

8.1.6. Eiropas un starptautisko norēķinu sistēmai , t.sk. MasterCard.

8.1.7. Citām personām, kuras ir saistītas ar Kompānijas pakalpojumu sniegšanu, t.sk. arhivēšanas, pasta pakalpojumu sniedzēji, un citas.

 

9. Apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

 
9.1. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

 

10. Klienta, kā Datu subjekta, tiesības

 
10.1. Klientam (Datu subjektam) ir šādas tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi:

10.1.1. pieprasīt informāciju par saviem datiem;

10.1.2. pieprasīt datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.

10.1.3. pieprasīt datu dzēšanu (datus var lūgt dzēst, ja Klients atsauc savu piekrišanu un nepastāv tiesiskais pamats datu apstrādei, vai dati apstrādāti nelikumīgi),

10.1.4. tiesības atsaukt piekrišanu (ja nepastāv tiesiskais pamats datu apstrādei),

10.1.5. tiesības ierobežot apstrādi, (ja pastāv strīds par Personas datu precizitāti un likumīgumu, vai Personas datu dzēšanas vietā Datu subjekts prasa ierobežot apstrādi, lai tos izmantot leģitīmo tiesības realizēšanai),

10.1.6. tiesības uz savu datu dzēšanu (ja nepastāv tiesiskais pamats datu apstrādei);

10.1.7. tiesības uz datu pārnesamību, (ja Personas dati tiek apstrādāti ar automatizētiem līdzekļiem un saņemtie uz piekrišanas pamata un tehniski iespējams);

10.1.8. Iesniegt sūdzību par Personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka tā Personas datu Apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

 

11. Glabāšanas periods

 
11.1. Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Glabāšanas periods var būt pamatots ar Klientu noslēgto līgumu , Kompānijas leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).

 


SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

Movendus” SIA, reģistrācijas Nr.: 42103107913, juridiskā adrese: Dammes iela 6 - 73, Rīga, LV-1067, (turpmāk tekstā saukts “Uzņēmums” vai “mēs”) apņemas nodrošināt mūsu tīmekļvietnes www.maxima.lv un tās apakšsadaļu apmeklētāju (turpmāk tekstā saukti “Apmeklētāji/-as”) personiskās informācijas drošību un viņu tiesību aizsardzību, apmeklējot mūsu tīmekļvietni www.maxima.lv un tās apakšsadaļas (turpmāk kopā tekstā saukta “Vietne”) un iepazīstoties ar tās saturu.

 
Vietnes apmeklējuma laikā Uzņēmums vai Uzņēmuma pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji izmanto dažādas datu uzkrāšanas tehnoloģijas, lai nodrošinātu, ka Apmeklētājiem/-ām Vietnes apmeklējums ir iespējami ērtāks un drošāks, kā arī lai piedāvātie pakalpojumi būtu pēc iespējas atbilstoši. Šī sīkdatņu politika ir sagatavota ar mērķi, lai Apmeklētāji/-as iegūtu papildus informāciju par Vietnē izmantotajām tehnoloģijām un to, kā Uzņēmums tās izmanto.

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SĪKDATNĒM 

Mēs Vietnē izmantojam sīkdatnes, lai maksimāli optimizētu mūsu Vietnes darbību. Mēs izmantojam sīkdatnes šādiem mērķiem:

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes (dažu Kb apmērā), kuras Apmeklētāja/-as tīmekļa pārlūkprogramma izvieto Apmeklētāja/-as datorā, planšetē, tālrunī vai citā viedierīcē. Tās ļauj Vietnei saistībā ar apmeklējumu uzglabāt informāciju par:

2. VIETNĒ IZMANTOTĀS SĪKDATNES 

Līdz ar mūsu Vietnes apmeklējuma sākumu, var tikt radītas ilgtermiņa sīkdatnes, kas paliek spēkā esošas un netiek dzēstas arī pēc Vietnes apmeklējuma beigām, vai īstermiņa (sesijas) sīkdatnes, kas beidz darbību vai tiek dzēstas pēc Vietnes apmeklējuma beigām. Visas mūsu radītās sīkdatnes var iedalīt arī šādās grupās:

Tālāk mēs esam uzskaitījuši galvenās Vietnē izmantotās sīkdatnes atkarībā no to veida, savāktajiem datiem un derīguma termiņa.

2.1. Sabiedrības izmantotās sīkdatnes 

Vietnes darbībai nepieciešamās sīkdatnes
atceras Apmeklētāju veiktos uzstādījumus (piemēram, valodas, laika zonas izvēle vai sīkdatņu lietošanas atļaujas un tml.). Izmantojot šīs sīkdatnes, Apmeklētāji/as var izvairīties no attiecīgo uzstādījumu atkārtotas iestatīšanas katrā Vietnes apmeklēšanas reizē.
Sīkdatņu piemēri:

Reģistrācijas sīkdatnes ļauj mums uzzināt, vai Apmeklētājam/-ai ir lietotāja profils Vietnē un vai Apmeklētājs/-a to izmanto kādā konkrētā gadījumā. Mēs izmantojam šīs sīkdatnes, lai varētu nošķirt, kurš lietotāja profils pieder kuram Apmeklētājam/-ai, kā arī mēs varam uzzināt vai Apmeklētājam/-ai ir atļauts izmantot kādus no Vietnē piedāvātajiem pakalpojumiem. Tas atļauj mums arī saistīt Apmeklētāja/as rakstītos komentārus ar Apmeklētāja/-as profila lietotājvārdu.
Sīkdatņu piemēri:

Sīkdatnes, kas ļauj rādīt konkrētās teritorijās tām paredzēto saturu, izmanto programmatūra, kas nosaka Apmeklētāja/-as atrašanās vietas valsti laikā, kad tiek apmeklēta Vietne, sekojot informācijai, ko norāda Apmeklētāja/-as izmantotā tīmekļa pārlūkprogramma. Sīkdatnes pārraidītā informācija ir anonīma, un Sabiedrība to izmanto, lai piedāvātu konkrētajai teritorijai attiecīgos produktus vai reklāmas nolūkos.

Analītiskās sīkdatnes informē mūs par to, vai Apmeklētājs/-a ir jau iepriekš bijis mūsu Vietnē. Šādas analītiskās sīkdatnes palīdz mums veikt Apmeklētāju skaita uzskaiti un viņu apmeklējumu biežumu. Mēs izmantojam Google Analytics, Google, Inc (turpmāk tekstā saukts “Google”) piedāvāto tīmekļa analītisko pakalpojumu. Google Analytics apkopotā informācija tiek nodota un uzglabāta pie Google. Google var nodot Google Analytics apkopoto informāciju trešajām personām, ja to pieprasa likums vai ja trešās personas Google vārdā apstrādā šo informāciju. Atbilstoši pakalpojuma Google Analytics sniegšanas noteikumiem, Google nesaistīs Jūsu IP adresi ar jebkādu citu Google pieejamo informāciju. Vairāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var uzzināt mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

Sīkdatņu piemēri:

Reklāmas sīkdatnes ļauj mums uzzināt, vai Apmeklētājs/-a jau ir redzējis/-usi konkrēto reklāmu vai konkrētās reklāmas veidu, un cik laika ir pagājis kopš tā brīža. Mēs varam izmantot citas personas izveidotās sīkdatnes, lai mēs varētu piedāvāt īpaši Apmeklētājam/-ai adresētu reklāmu. Tās tiek izmantotas arī, lai Apmeklētājs/-a varētu redzēt noteiktas reklāmas tikai konkrētu daudzumu reižu un lai palīdzētu izvērtēt reklāmas efektivitāti.

Sīkdatņu piemēri:

DoubleClick:

Facebook:

2.2. Trešo personu izmantotās sīkdatnes 

Trešo personu reklāmas sīkdatnes
– dažas reklāmas, ko Apmeklētājs/-a redz mūsu Vietnē, ir izvietojušas citas juridiskas personas. Dažas no šīm personām izmanto pašas savas sīkdatnes, tādējādi analizējot, cik daudz cilvēku ir redzējuši konkrēto reklāmu un cik daudz cilvēku ir to redzējuši vairāk nekā vienu reizi. Uzņēmumi, kas rada šīs sīkdatnes, piemēro savu politiku noteikumus, un mēs nevaram ietekmēt ne šādu sīkdatņu radīšanu, ne arī to uzglabāšanu. Mēs iesakām pievērst uzmanību šo uzņēmumu Privātuma Politikai vai Sīkdatņu Politikai, kas ir izvietotas šo uzņēmumu tīmekļvietnēs.


Citas trešo personu sīkdatnes – dažās mūsu Vietnes lapās citas personas (piemēram sociālo tīklu pārvaldnieki), t.sk. tādas personas, kas ir atzīstamas par uzņēmumiem, kas darbojas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, var arī izmantot savas anonīmās sīkdatnes, kas ir izstrādātas tā, lai to programmatūras vai aplikācijas strādātu atbilstoši Apmeklētāja/-as vajadzībām. Ievērojot sīkdatņu darbības īpatnības, mūsu Vietnei nav piekļuves informācijai, ko nodod šīs sīkdatnes, un tāpat arī šīm citām personām nav piekļuves informācijai, ko esam apkopojuši ar mūsu uzstādīto sīkdatņu palīdzību.


Tādas ir sīkdatnes no:

3. ATTEIKŠANĀS NO SĪKDATNĒM 

Daudzas tīmekļa pārlūkprogrammas ir ieprogrammētas tā, ka tās automātiski apstiprina sīkdatnes, it sevišķi, ja tās ir obligātās sīkdatnes un bez to izvietošanas Apmeklētāja galiekārtā nav iespējama Vietnes darbība. Apmeklētāji/-as pēc saviem ieskatiem var bloķēt vai iznīcināt sīkdatnes un citus unikālos identifikatorus, ja to tīmekļa pārlūkprogrammas uzstādījumi vai iekārta ļauj to darīt. Tomēr, ja Apmeklētājs/-a atsakās vai bloķē sīkdatnes vai izmanto citas līdzīgas tehnoloģijas, tad atsevišķas Vietnes funkcijas var būt Apmeklētājam/-ai nepieejamas vai arī tās varētu darboties ne tik efektīvi.Apmeklētājs/-a var pieprasīt, lai mēs dzēšam datus par Apmeklētāju, kas ir ievākti un apstrādāti ar sīkdatņu palīdzību, rakstot uz e-pasta adresi info@lomba.io. Šie dati tiks dzēsti ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma nosūtīšanas uz iepriekš norādīto e-pasta adresi, ja būs iespēja identificēt konkrēto Apmeklētāju un uz to attiecināmos datus.

 
Vairāk informācijas par sīkdatņu dzēšanu, kā arī cita noderīga informācija saistībā ar sīkdatnēm ir atrodama vietnē: http://www.allaboutcookies.org/.

4. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

Uzņēmums var grozīt šo Sīkdatņu politiku. Uzņēmums informēs Apmeklētājus/-as par izmaiņām, publicējot jauno Sīkdatņu politikas versiju kopā ar datumiem, kad veiktas izmaiņas. Apmeklētāji/-as apzinās, ka, turpinot izmantos Vietni pēc izmaiņu veikšanas Sīkdatņu politikā, Apmeklētāji/-as akceptē šīs izmaiņas.


 
Šī Sīkdatņu politika tiek piemērota no 2020.gada 18. maiju.